ஜீவயோகா வாணோலி....
உலகெங்கும் வாழும்  அன்பார்ந்த தமிழ் உறவுகளின் நலம் கருதி
ஜீவயோகா வாணோலி ஒலிபரப்பாகிக் கொண்டு இருக்கிறது.
மனதைக் கொண்டு மனதை அறியலாம்,.
தன்னை அறியலாம், பிரபஞ்சத்தில் கடவுள் இருக்கிறாரா
இல்லையா என்று அறியலாம்.யோகத்தின் மூலம் மன ஆற்றலை
ஒருமுகப்படுத்தலாம்.எங்கிருந்து வந்தமோ அங்கு சேர நம்மை
தயார்ப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.உண்மையை நாமே கண்டறிவோம்,
என்ற முனைப்புடன் மனிதன் மேற்கொள்கின்ற முயற்ச்சியே யோகம்...
இவ் வாணோலியைக் கேட்டு நீங்களும் பயன்னடைவிர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன்
உங்கள் யோகா ஆசிரியர்: சு. ஜீவமனோகரன்

Choose your Part 1-39

voice & sound made by Thargini

Jeevayoga Part 1
Jeevayoga Part 2
Jeevayoga Part 3
Jeevayoga Part 5
Jeevayoga Part 6
Jeevayoga Part 7
Jeevayoga Part 8
Jeevayoga Part 9
Jeevayoga Part 10
Jeevayoga Part 11
Jeevayoga Part 12
Jeevayoga Part 13
Jeevayoga Part 14
Jeevayoga Part 15
Jeevayoga Part 16
Jeevayoga Part 17
Jeevayoga Part 18
Jeevayoga Part 19
Jeevayoga Part 20
Jeevayoga Part 20 E 1
Jeevayoga Part 20 E 2
Jeevayoga Part 21
Jeevayoga Part 21 E 1
Jeevayoga Part 21 E 2
Jeevayoga Part 21 E 3
Jeevayoga Part 21 E 4
Jeevayoga Part 22
Jeevayoga Part 23
Jeevayoga Part 24
Jeevayoga Part 25
Jeevayoga Part 26
Jeevayoga Part 27
Jeevayoga Part 29
Jeevayoga Part 30
Jeevayoga Part 31
Jeevayoga Part 32
Jeevayoga Part 33
Jeevayoga Part 34
Jeevayoga Part 35
Jeevayoga Part 36
Jeevayoga Part 37
Jeevayoga Part 38
 
Jeevayoga Part 39